Over ons

De COMSV afd. Rotterdam is in 1963 opgericht door een aantal oud-mariniers.

De vereniging COMSV afdeling Rotterdam is de oudste afdeling van het COM. In de jaren 1949-1950 opereerde in Rotterdam eerst een Contactgroep Oud Mariniers (Oorlogsvrijwilligers).

De doelstelling van het COM was een band te smeden met alles wat marinier was geweest, onder het motto van “Eens marinier Altijd marinier”. Er werd van alles georganiseerd, zoals kaart-, biljard en toneelavonden.

De contactgroep fuseerde in 1950 met het Contact Oud Mariniers dat al eerder in 1949 was opgericht en dat wij nu kennen als het landelijke COM.

De eerste stappen van de “schietclub”

De schietclub kwam vóór 1955 te hooi en te gras bij elkaar. Schietvereniging De Vrijheid in Rotterdam organiseerde jaarlijks een scherpschutterwedstrijd. Onze ploegen werden dan samengesteld uit leden van de COM afdeling Rotterdam en eindigden vaak in de hoogste regionen. Het enthousiasme voor het schieten groeide door de bevredigende resultaten. Om die reden werden in 1955 de eerste schuchtere stappen gezet om in de COM afdeling Rotterdam een onderafdeling “schietvereniging” op te richten. Er werd een babbeltje gemaakt met de toenmalige commandant van de Van Ghentkazerne die het advies gaf om één en ander te regelen met het Ministerie van Defensie, om op grond van zogenaamde “weerbaarheid” toestemming te krijgen om M-1′ s en munitie van het Korps Mariniers te mogen gebruiken. Dit bleek geen probleem want de Secretaris-Generaal voor de Marine was een oud-marinier die na één telefoontje alles regelde. De schietoefeningen vonden plaats op het inmiddels afgebroken complex van de KSVR. Het oude gebouw dat moest wijken voor de aanleg voor de verbreding van de autosnelweg bij de plaatsing van de 2e Van Brienenoordbrug. Rotterdam had toen de eerste schietvereniging van het hele COM. In juni 1956 stelde de voorzitter een Reglement Schuttersveréniging COM afdeling Rotterdam vast. Het oudste document is het schietregister gedateerd 15 juni 1956.

Via een advertentie in de “Houwe Zo” (het blad van het landelijk COM) werd er een oproep gedaan aan de maten om aan wedstrijden deel te nemen. De verwachting was dat er wel zo’n 10 á 15 man op af zouden komen, maar het bleken er zo’n 60 te zijn. Deze werden als nieuwe leden ter plaatse ingeschreven. Een tientje (guldens) inschrijfgeld en lid waren ze. We hadden helemaal niets, geen wapens, geen munitie en kaarten en men wist eigenlijk niet precies wat te doen. Er is toen maar weer bij de commandant van de Van Ghentkazerne aangeklopt en daar mochten weer geweren worden geleend. Men ging schieten op de oude 12 meter banen in Kralingen. Eigenlijk mochten we hier niet schieten, maar omdat “het Korps” er ook schoot werd dit oogluikend enige maanden toegestaan. We waren natuurlijk nog geen officiële schietvereniging.

Er moet hierbij opgemerkt worden dat de huidige K.N.S.A. (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie) toen nog niet bestond. Er waren alleen enkele landelijke opererende schietverenigingen (de Luchtbond, de Jagersvereniging en De Vrijheid).

Bij de start van de schietvereniging liep het aantal deelnemers echter kort na het begin terug. Hoofdzakelijk omdat de meeste van (ver) buiten Rotterdam kwamen. In “Houwe Zo” werd opnieuw een oproep gedaan voor aanmelding bij de schietvereniging. Er werd een vergadering belegd in Café City Corner (het nog steeds bestaand café hoek Jonker Fransstraat in Rotterdam) en de schietvereniging werd opnieuw opgestart. Het bestuur vond al snel een locatie in Barendrecht waar als onderafdeling van de schietvereniging “De Vrijheid Barendrecht” geschoten kon worden. In augustus 1962 keerde het COMSV afdeling Rotterdam terug in Kralingen, nu als onderafdeling van “De Vrijheid Rotterdam”. Er werd eenmaal per twee weken geschoten met nog steeds door de Van Ghentkazerne ter beschikking gestelde geweren. Zo kon op 5 februari 1963 de Contact Oud Mariniers schietvereniging afdeling Rotterdam officieel worden opgericht.

Schietvereniging De Vrijheid ambitieerde een schutter van hen uit te zenden naar de Olympische Spelen van 1964. Daar werd door De Vrijheid subsidie voor aangevraagd bij het ministerie van “Sport en Recreatie”. De toenmalige minister, Marga Klompe, vond dat subsidiëren alleen kon als er een landelijke organisatie zou komen. De Vrijheid was toen landelijk de grootste schuttersvereniging. Zij is na de oorlog ontstaan als een soort semi “Landelijke weerbaarheid” (een organisatie die in tijden van oorlogsdreiging als gewapende macht kon worden ingezet). Zij (De Vrijheid) wilden versneld zo’n overkoepelende organisatie oprichten. Daarbij wilden zij het karakter van “landelijke weerbaarheid” doortrekken naar die op te richten landelijke organisatie. Hierbij dient opgemerkt te worden dat die jaren spannende tijden waren in de “koude oorlog”. De Berlijnse muur werd ook in die tijd gebouwd. Het bestuur van onze vereniging wilde als oud-mariniersvereniging echter meer zuiver de schietsport bedrijven en het COM gebeuren ondersteunen.

De toenmalige bestuursleden van onze vereniging hebben weten te voorkomen dat de statuten zo werden aangepast dat de (toen opgerichte) K.N.S.A. niet de “weerbaarheids” kant uitging door te dreigen dat alle COM-leden (toen landelijk 8.000 man) als leden COMSV afdeling Rotterdam samen zouden worden gevoegd. We zouden dan de grootste landelijke vereniging zijn geworden, iets wat men niet graag zag gebeuren. Dus de weerbaarheids-eis ging van tafel.

Invloed van de COMSV afdeling Rotterdam in het ontstaan van LOOCOMSV

Er werd op 28 mei 1976 in Driebergen een vergadering belegd met het doel oprichting van het Landelijk Overleg Orgaan Contact Oud Mariniers schietvereniging (LOOCOMSV). Het bestuur van onze vereniging wilde geen orgaan wat mogelijk een eigen leven kon gaan leiden en straks regels op zou kunnen leggen. De afstand tussen het hoofdbestuur en de schutter werd in hun visie te groot. Beter vonden zij dat elke COMSV afdeling éénmaal per periode woord en penvoerder zou zijn voor het LOOCOMSV, zodat het schietgebeuren een aangelegenheid zou blijven voor de sportschutters. Het Rotterdams voorstel werd aangenomen.

De KNSA is uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 40.000 leden (we spreken 2019) en is de belangenbehartiger van alle sportschutters in Nederland. Het LOOCOMSV bestaat nog, maar is een niet actieve organisatie. De diverse afgevaardigden komen bijeen wanneer er een belangrijk punt te bespreken is. Onze huidige vereniging maakt geen deel meer uit van het LOOCOM, omdat het LOOCOM vond dat de verhouding oud-mariniers t.o.v. ‘burgers’ welke volgens hun statuten 60/40 moest bedragen, niet langer klopte (was vanwege de opschorting van de diensplicht ook niet meer te handhaven) en daarom is “afdeling” uit de naam verwijderd en is de huidige naam COMSV-Rotterdam.

De huidige stand van zaken

De vereniging vierde in 2013 het 50-jarig jubileum. De COMSV-Rotterdam is uitgegroeid tot een gezonde vereniging en kent inmiddels (augustus 2021) 260 leden en bestaat heden voor het grootste deel uit mannen en vrouwen die of geen dienst hebben gedaan, of dienst gedaan hebben bij een ander onderdeel dan de Mariniers of Marine. Naast het verlenen van mogelijkheid tot training en deelnemen aan schietwedstrijden worden de verenigingsavonden en ochtenden ook gebruikt als gelegenheid tot sociaal contact etc.

Onze openingstijden:
Maandag: 19.00 tot 23.00 uur
Zaterdag: 09.00 tot 12.00 uur
Iedere 2e en 4e dinsdag van de maand van 19.00 tot 23.00 uur