Privacy Verklaring

AVG 1.0 pagina 1

Privacyverklaring voor schietsportverenigingen

Dit is de privacyverklaring van de Contact Oud Mariniers Schietvereniging Rotterdam, gevestigd in Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40342387 (hierna: ‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de Vereniging aanbiedt;
b. een aankoop doet bij de Vereniging;
c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;
d. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.

1.2 De Vereniging verzamelt (mogelijk en o.a.) de volgende gegevens:

a. naam;
b. voornaam;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. geboortedatum;
g. geslacht;
h. beroep;
i. bankrekeningnummer.
j. nummer wapenverlof (indien van toepassing) en de daarop vermelde type wapens;

1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:

a. verzoeken van u in behandeling te nemen;
b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens de Vereniging;
c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
d. de website van de Vereniging te optimaliseren;
e. contact met u op te nemen of te onderhouden;
f. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.

AVG 1.0 pagina 2

2. Informatie wijziging en bezwaar

2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging per e-mail aan secretaris@comsv-rotterdam.nl
voor: a. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;
d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

4.1 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5. Wijzigingen Privacyverklaring

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Cameratoezicht

De beheerder van het schietcomplex (Stichting tot In standhouding Schietbanen te Rotterdam, hierna te noemen de S.I.S.R.) verwerkt persoonsgegevens door middel van cameratoezicht met inachtneming van de hiervoor geldende uitgangspunten. Het cameratoezicht dient ervoor om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de accommodatie; vooral vanwege het gebruik van (vuur)wapens. Tevens is er cameratoezicht voor een veilig en juist gebruik van de (vuur)wapens op de accommodatie. De Vereniging (COMSV-Rotterdam) draagt er zorg voor dat het cameratoezicht onderdeel uitmaakt van een groter geheel aan maatregelen, zoals een toegangssysteem, een presentieregister, een uitgebreide ballotage van introducés en aspiranten, enzovoorts.

De Stichting (S.I.S.R.)  heeft een informatieplicht. Dit houdt in dat zij haar contractanten en andere betrokkenen openlijk informeert over het cameratoezicht, door middel van bordjes en via deze Informatie. Dit doet de Stichting vóórdat betrokkenen het terrein dat onder cameratoezicht staat betreden, via een bordje bij de ingang van het complex.

Er is sprake van een bewaartermijn. De Stichting bewaart camerabeelden niet langer dan noodzakelijk. Hiervoor wordt een termijn van vier weken als richtlijn aangehouden. Een langere termijn is mogelijk wanneer dit nodig is om een geconstateerd incident af te handelen. Indien de noodzaak tot het bewaren van de persoonsgegevens afwezig is, verwijdert de Stichting de persoonsgegevens eerder dan de termijn van vier weken.

De Stichting voert een privacytoets uit, waarbij de belangen van de leden (en anderen die kunnen worden gefilmd) worden afgewogen tegen het belang van de Stichting voor een bewakingscamera.

Privacy verklaring Schietsport (464 downloads)